top of page

PORNOGRAFI

Mange er nysgjerrige på sex, og bruker porno som en kilde av flere, til kunnskap om seksuell aktivitet. Ifølge barn- og medieundersøkelsen fra 2020 har 72 % av guttene og 25 % av jentene mellom 13 og 18 år sett på porno, og særlig guttene søker selv jevnlig opp porno, noen fra de er 10 år gamle. De fleste klarer å skille mellom pornografi og virkelighet, men for noen er dette vanskelig. Yngre barn kan finne pornografi veldig skremmende. Det å sjekke ut porno hører til i en vanlig seksuell utvikling samtidig som det kan påvirke holdninger og seksuell atferd, også i bekymringsfull retning (Pratt, 2015, Redd Barna 2020).


Pornografi er lett tilgjengelig, og noen barn og unge står i fare for å utvikle en form for pornoavhengighet som kan påvirke normal seksuell utvikling, utvikling av toleranse for «grov porno» som medfører behov for mer og mer ekstreme stimuli for egen seksuell opphisselse. Avhengighet kan også ofte innebære nedsatt evne til emosjonsregulering og mentalisering. Det å se på voldelig pornografi ser ut til å øke risikoen av seksuell aggresjon sammenlignet med å se på ikke-voldelig pornografi.

FOREDRAGSHOLDER

Morten Lundgren er spesialist i klinisk pedagogikk. Han arbeider som seniorrådgiver i Bufetat i Nasjonalt spisskompetansemiljø, Behandling for ungdom. Han er også universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RBKU, Midt-Norge). Han har i mange år jobbet som behandler ved BUP der han særlig hadde ansvaret for utredninger av barn og unges aggressive og voldelige atferd samt bekymringsfulle og skadelige seksuelle atferd. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).

Hør teksten på denne siden som lyd

3.3 PornografiRVTS Midt
00:00 / 01:32

«Porne» betyr «hore»,og «grafi» betyr «tegning» eller «framstilling», og dette er to greske ord som ble satt sammen på 1700-tallet i Frankrike til det vi forstår som pornografi i dag. I følge Store Norske Leksikon, er definisjonen på pornografi bilder eller framstillinger som er ment å være seksuelt opphissende. Vi finner tegninger, statuer og maleri i oldtidens Hellas og i Romerriket, men skal være forsiktige med å kalle dette for pornografi, fordi det kunne hatt andre hensikter – blant andre religiøse formål.

Hvis vi hopper fram til slutten av 60-tallet, så har pornoen endret seg ganske mye fra 17-1800-tallet, og Danmark og Sverige var de to første landene som legaliserte pornografi, og var en betydelig eksportør av pornografisk materiell; film, magasiner osv. Fram til tidlig 70-tall, da tok USA over og gikk i tet, og den teten har de hatt siden.

Når det gjelder utviklingen av pornografien fra 70-tallet og fram til i dag, så ser vi på 70-tallet at de pornografiske filmene var lagd for kinopublikum, og ble vist i kinosaler. I løpet av 80-tallet så kom videoen og revolusjonerte innholdet i pornografien. Det som skjedde da, var at man fikk mer «hjemmeproduksjon»; man kom tettere på, man kom fra ulike vinkler, og innholdet i pornografien endret seg. Den endringen fortsatte med inntoget av DVD-filmer på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, og det var dette som dominerte markedet fram til ca. år 2000. Og rundt år 2000 tok internett over, og det som skjedde var at innholdet i pornografien endret seg enda mer. Vi fikk noe som heter «Gonzo-porno», det vil si pornografi der som er råere, hardere og inneholder mer vold, aggresjon; eksemplifisert gjennom kvelning, slag, mangel på aksept og samtykke, og først og fremst en dominant mann og en kvinne som fant seg i alt uten å bli spurt om det. Det er forsket på dette fra flere hold, og innholdet i mainstream pornografi i 90% av scenene er sagt å inneholde vold mot kvinner. 

Bruk av pornografi er ganske omfattende. Ifølge The Aim Project(?) i England, så bruker mellom 50-75% av menn og kvinner porno på en regulær basis. På verdensbasis, så er omsetningen rundt 97 milliarder dollar. Det vil si at omsetningen er større enn Google, Amazon, Yahoo, Microsoft og Apple tilsammen, og da skjønner vi litt av omfanget. Det er 28 millioner søk daglig i verden som handler om pornografi på internett. Vi ser at dette er ganske omfattende, og hvilke konsekvenser har dette? Er dette sunt og godt, eller er det noen fordeler og ulemper med så omfattende bruk av pornografi at og pornoindustrien leverer premissene for hva som er sett på som seksualitet.

Vi kan si at behovet for beplantning er medfødt, og at dette er et biologisk driv. Så kan man tenke at den seksuelle praksis, eller den seksuelle adferden preges av kulturen vi bor i; normer og verdier som preger oss og vår seksualitet, og deretter tenningsmønster etterhvert. Hvis man da legger det til grunn, så kan man tenke at det som blir presentert gjennom pornografien, og spesielt de grove handlingene som blir beskrevet er med på å prege seksualiteten til de som ser på, og spesielt barn og unge som er i en fase hvor de skal lære seg mye; forskjell på rett og galt på alle livsområder, også i forhold til seksualitet.

Porno kan da ha betydning, og spesielt da for barn og unge som er i den utviklingsfasen. Medietilsynet presenterte en rapport i mai i vår som undersøkte barn og ungdom sine medievaner. Av ungdom mellom 13-18 år, så oppga 49% at de så på pornografi. Det er en økning fra 2018, da tallet var 42%. Så selv om vi snakker om pornografi, og selv om det stadig pekes på både positive og negative virkninger av pornografi, så øker andelen unge som ser på pornografi. Andelen ungdom som ser på pornografi øker med alder, og det er flest gutter kontra jenter som har ser på pornografi. Av de som har sett på pornografi, så oppgir 57% at de så pornografi på internett før de fylte 13 år. Når det gjelder aldersgruppen 17-18 år, så oppgir 77% av guttene, og 39% av jentene at de har sett pornografi på internett. De fleste synes det er spennende og interessant, men en god del synes også at det ikke er det – at det er ekkelt, og litt ufyselig. Den andelen fordelt mellom jenter og gutter, så er det jenter som ikke liker det så godt, og guttene liker det bedre enn jentene.

Generelt så kan vi si at å se på pornografi – som da kalles Gonzo-pornografi fra 2000-tallet og framover, er med på å prege indre verdier, fantasier og hvordan man tenker seg at sex er. I mai 2020 så ble det presentert en undersøkelse av Redd Barna som hadde spurt barn og ungdom hva de tenker om internettrelatert pornografi. Rapporten heter «Et skadet bilde av hva sex er». Påvirker dette ungdommene? 

Det de sier selv er følgende: Ungdommene sier at det er svært lett tilgang til pornografi, både av det vi kaller for mykporno, og det mer harde slaget som er i retning av Gonzo-porno. Ungdom bruker pornografi for å lære hva sex er. De rapporterer også at det ikke stemmer med virkeligheten, men at det er en kilde til å lære hva som skjer.

En undersøkelse i Australia spurte ungdom hvilken type seksuell adferd ungdommene hadde. De målte i 2013 og 2015, og fant da at andelen som hadde utført analsex hadde økt i 2013 fra 0% til 10% i 2015, og da lurer på man på hva de er som har gjort dette. Har de fått undervisning på skolen, har de snakket med naboen eller har de sett på pornografi? Det er lett å komme over pornografi som inneholder både krenkelser og vold. Mange synes det er ubehagelig, og det stilles spørsmålstegn ved at om jentene skjønner at det ikke er slik i virkeligheten, og det stilles spørsmålstegn ved om guttene kanskje har vanskelighet med å skille mellom fantasi og virkelighet, slik at man skal prøve ut sin fantasi, og tror at det er virkelighet, men så er jo virkeligheten annerledes enn det man skjer på pornofilmene.

Ungdommene rapporter at det er både positive og negative effekter ved å se på pornografi. Det en er at det er spennende, tirrende og skaper tenning. Det andre er at det er litt skummelt, avskyelig og man tenker «Hoi, er det slik det egentlig er». Og ungdommene selv stiller spørsmåltegn ved om pornografien gir noen vrangbilder av hva som er menns seksualitet og kvinners seksualitet. De undrer seg over dette. 

Barn og ungdom mener at pornografien øker interesse for å sende og se på nakenbilder, og de mener også at man trekker det litt lenger – å se på pornografi gjør at man ønsker å se på grovere sex. Hvis man er en bruker som bruker det ofte, så blir man ikke tilfredsstilt av å se det som tidligere var normalt, det blir grovere og grovere, og det finner man!

Ungdom mener at barn bør skjermes fra pornografi. De etterlyser også voksne som kan snakke med ungdommene. Og da snakke med de på en måte som er fordomsfri og åpen slik at man kan utforske hva dette egentlig er, hva man kan snakke om og ikke. Og så etterlyser de i skolen at det finnes lærere og læreprogram som kan hjelpe de å finne gode analyser eller gode betraktninger og vurderingsmetoder for å vurdere hva som er bra, og hva er det som ikke er bra. Som en historie og et eksempel fra praksis, så har jeg vært rundt og snakket med ungdom i første klasse på videregående om psykiske vansker, og en gang så var det en blandet klasse, det var noen tøffe fotballgutter, og så var det noen jenter der i tillegg. Vi skulle si noe om ulike følelser, og da var det en tøffing på bakerste rad som ropte «Kåt». Da sa jeg – DET er en god følelse, den skal vi snakke om etterpå. Da ble det helt stille i klassen. Så jeg snakket om kåthet, og om ungdom og seksualitet, og pornografi. Og det var ikke rolig i den klassen før jeg begynte å snakke om det, men når vi begynte å ta opp temaene og spurte de om de så på porno, hva viser porno, og hva er dårlig eller god porno? Da var det helt stille, du kunne høre en knappenål falle. Dette er viktige tema for alle ungdommer, og kanskje preger det tenningsmønster og seksualitet for hele gruppa, hele samfunnet vårt. Det er også løftet fram at det preger oss på mange måter, både i form av den teknologien som er drevet fram, er drevet fram i stor grad av pornobransjen; både video, DVD, internett, høy oppløsning og så videre. Der er pornografien en kraftig pådriver. 

Det hevdes også at Virtual Reality-program; altså der du kan gå inn i og oppleve at du er en del av en annen verden ved hjelp av briller og andre ting, er på full fart inn i pornoindustrien. Det finnes noe allerede nå, men det blir videreutviklet, og man selv kan bestille hva som skal skje når man går inn i virtuelle rom. Man føler praktisk talt at man er inne i rommet. Hovedpoenget med denne delen nå er å si at pornografien er omfattende. Voksne ser på pornografi, barn og ungdom ser på pornografi og det preger oss alle sammen på et vis.

Det neste temaet jeg har lyst til å snakke om er: Bidrar pornografien til seksuelle overgrep, og seksuelle krenkelser blant andre fra barn og ungdom til barn til ungdom? Det finnes en fasit som sier at noen typer pornografi under noen omstendigheter kan være skadelig for noen type mennesker. Når det gjelder ungdom som krenker andre, så rapporterer de at de har sett mer pornografi, og hvis man sammenligner ungdom som har begått seksuell kriminalitet/seksuelle krenkelser, kontra de som har begått vanlig kriminalitet – en bred definisjon – så rapporterer de som har begått seksuelle krenkelser at de har sett mer pornografi.

For noen mennesker så vil tilgang til og eksponering for pornografi av den typen som er grov, lede opp imot at de kan gjenta det de har sett på pornofilmen. Det er en australsk undersøkelse som har spurt 193 terapeuter verden over som har jobbet med ungdommer og spesielt gutter som hadde begått seksuelle overgrep, og da lurte de på om de hadde sett pornografi, og om det hadde noen seksuell betydning for det seksuelle overgrepet de hadde gjort. Og svaret er ja. De hadde sett mye pornografi, og en stor andel opp over 60% hadde gjenskapt det overgrepet de hadde sett på mainstream pornografi i virkeligheten mot noen tilfeldige offer, og noen ganger et offer i familien. Det pekes på i ??-prosjektet at pornografi, altså at voksne menn og ungdommer som ser på pornografi og har det de kaller en maskulin fiendtlighet som liker å kontrollere, liker å ydmyke, liker å dominere kvinner, får en negativ effekt av å se den type pornografi, så de skyver de i feil retning. Så kan man tenke; er dette høna eller egget? Det er litt sånn, på vegne av oss menn, så er det ikke alle sammen som blir potensielle overgripere. Men det er en liten gruppe som har de holdningene og som ser mer, får dyrket fram sine holdninger og som får bekreftet sine verdier gjennom en fantasipornografi, som igjen gjør at de kommer nærmere å gjøre et overgrep.

Regelmessig bruk av porno som har fiendtlig maskulinitet, den her upersonlige sexen og nedgraderinger av kvinner, kan føre til holdninger der man blir mindre oppmerksom på hva andre føler, hva andre opplever og andre sine grenser. Så for barn og unge som er sårbare, som har sin oppvekst som kanskje ikke er god, kanskje det ikke er voksne å stole på, kanskje det er utfordringer i forhold til læring, kanskje de har et evnenivå som kanskje ikke er helt på topp og kanskje under normalen, så blir den type pornografi å vise å ha en effekt i forhold til å krenke andre.

Vi vet at den gruppa som krenker andre er en heterogen gruppe, men en av de største gruppene innenfor den er de som har lærevansker kombinert med andre utfordringer og risikofaktorer i livet sitt. Det handler om; hvor slutter jeg, og hvor begynner de andre. Hvis man har vanskeligheter med å forstå det, så er det veldig rart om man skal forstå det når det gjelder seksualitet, og spesielt når læringsarenaen er et internett uten kontroll fra voksne, og uten mulighet til å korrigere det man snakker om og det man ser. 

Den kunnskapen vi har om pornografi og hvordan det påvirker vår seksualitet og hvordan det påvirker seksuelle krenkelser; her antydes det sammenhenger, det er ikke årsaksforklaringer. Det er viktig å ha med i denne sammenhengen. Det er en klok dame som bor i Colorado, og som heter Gayle Ryan, hun sa det at de ungdommene som krenker andre er ungdommer som er forvirret i forhold til sin seksualitet, og i utgangspunktet har et potensiale for å krenke andre. En ting er allefall sikkert, og det er at ungdom er forvirret av pornoindustrien, internett og pornografi. Dermed så kan man tenke at det bidrar til noen sårbare individer som kan få en misoppfatning, og kan krenke andre mer eller mindre «vel vitende» om det. 

Hva skal vi gjøre med dette da? Pornoindustrien har kommet for å bli. Omsetningen er veldig stor, det er veldig mange som tjener penger på dette. Ungdommen ser på det, og forekomsten øker, slik som Medietilsynets undersøkelse viste i mai i år. Kanskje skal vi tilby ungdommene og barna også, andre bilder på hva seksualitet er; mer realistisk, mer fokus på relasjon, mer fokus på følelser, samtykke er en selvfølge, og utprøving i trygge omgivelser.

Tilslutt vil vi da beskrive at de fantasiene som presenteres gjennom pornoverdenen, og internettrelaterte medier; det representerer ikke hva vanlig sex mellom mennesker som er glad i hverandre, eller møtes under like vilkår i det hele tatt. Det trenger ungdommene våre å få høre. Det ungdommene våre trenger er en beskrivelse av realistisk seksualitet; hva er det som skjer, hva er det som skjer mellom mennesker – hva er kjennetegnet i dét. Vi tenker da på samtykke, trygge omgivelser, muligheten til å trekke seg, eller å velge å bli med på ting ut fra et fritt ønske uten noen form for press eller forventninger, fra for eksempel internett.

Morten Jensås Lundgren, Klinisk pedagog.

Spilletid: 17:10

bottom of page