top of page

SKOLENS ANSVAR

I opplæringsloven § 9a-4 (Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø), står det at: «Alle ansatte i skolen skal gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. (…) Alle ansatte i skolen skal varsle rektor dersom en får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø».

 

AKTIVITETSPLIKTEN BESTÅR AV SEKS DELPLIKTER:

  1. Plikt til å følge med (Undersøk og observer for å skaffe informasjon om det som har skjedd.

  2. Ha samtaler med de involverte elevene for å bedre forstå hendelsen, og gi støtte til alle involverte.

  3. Plikt til å gripe inn.

  4. Plikt til å varsle ledelsen ved skolen (rektor).

  5. Plikt til å undersøke (Undersøk og observer for å skaffe informasjon om det som har skjedd).

  6. Plikt til å sette inn tiltak (lage aktivitetsplan)

 

SKOLEN SKAL LAGE EN SKRIFTLIG PLAN NÅR DET SKAL LAGES TILTAK I EN SAK SOM INNEHOLDER:

a) Hvilke problem tiltakene skal løse
b) Hvilke tiltak skolen har planlagt
c) Når tiltakene skal gjennomføres
d) Hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltakene
e) Når tiltakene skal evalueres.

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

Opplæringsloven §9a MÅ følges hvis man får informasjon eller selv mistenker at noen utsettes (av medelever) for, eller utsetter andre elever for problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Hør teksten på denne siden som lyd

4.5 Skolens ansvarRVTS Midt
00:00 / 01:58

«Behov for observasjon og samle informasjon for å sikre rett handling fra voksne.»

- TRAFIKKLYSET

bottom of page