top of page

TILTAK SOM FREMMER EN SUNN SEKSUELL UTVIKLING - DEL 1

Generelle tiltak i klasserommet forankret i klasseledelse, sosial og emosjonell kompetanse og seksualundervisning, danner en viktig grunnmur i forebyggingen av problematisk og skadelig seksuell atferd. Tiltakene harmonerer derfor i stor grad med eksisterende programmer og fokusområder i skolen, og tar alle utgangspunkt i lærerens viktige rolle og posisjon i klassefellesskapet.

«Elevers relasjoner til lærere er viktig for utviklingen av sosial kompetanse.»

- VEILEDER UDIR, S. 26

«Gi mulighet for å gi barnet/ungdommen positiv tilbakemelding og informasjon.»

- TRAFIKKLYSET

Hør teksten på denne siden som lyd

2.6 Tiltak som fremmer en sunn seksuell utvikling - del 1RVTS Midt
00:00 / 02:11

1. GOD KLASSELEDELSE

Nordahl m.fl. (2005) trekker fram relasjonsorientert og proaktiv klasseledelse som viktige betingelser for å forebygge uønsket atferd. Relasjonen mellom lærer og elev er også en av de faktorene som har størst effekt på læringsutbytte (Hattie, 2009) og elevens psykiske helse (Drugli, 2012). Prinsipper i relasjonsorientert og proaktiv klasseledelse legger til rette for at lærere kan komme i posisjon til alle elever.
 

RELASJONSORIENTERT KLASSELEDELSE

 • Bli kjent med eleven som individ

 • Hils på hver elev (f.eks håndhilse eller «high five»)

 • Bruk navn

 • Lytt/bekreft

 • Bruk fysisk berøring (f.eks klapp på skuldra)

 • Blikkontakt

 • Gi ros og positiv oppmerksomhet

 • Vis interesse ved f.eks å spørre om fritidsaktiviteter, hobbyer o.l.

 • Gjør hyggelig ting f.eks. spill/lek

 • Bruk humor

 • Fortell om deg selv (litt privat)

 • NB! Bruk tid på relasjonen til foresatte

 

PROAKTIV KLASSELEDELSE

 • Forutsigbarhet

 • Elevene kjenner rutiner og regler

 • Lærer roser positiv innsats og atferd

 • Klasseleder gir gode og tydelige beskjeder

 • Gjennomtenkte fysiske rammer

 • Gjennomtenkt struktur og organisering

 

(Eksemplene er inspirert av Webster-Stratton (2005) og Bergkastet m.fl (2009)).

bottom of page