top of page

TRYGGHETSPLAN FOR SKOLE

Trygghetstiltak er tiltak som er nødvendige for å hindre at den skadelige atferden skjer igjen, og for å skape trygghet for alle parter. Det skal lages trygghetsplan på arenaene hvor det er risiko. Trygghetsplanen for skolen bør inneholde gjennomgående tiltak for å sikre et trygt skolemiljø for alle. Tiltakene skal være tilpasset den enkelte eleven, alder, grad av alvorlighet på hendelsene og forholdene på skolen der elevene går.

Det er viktig å være spesifikk og konkret når tiltak utformes, og at dette settes inn i en plan for hvordan og når tiltak skal implementeres, og hvem som er ansvarlig for at dette gjøres (Se vedlegg «Trygghetsplan»).

Graden av tilsyn bør alltid være under vurdering da det kan være stigmatiserende for elever å ha tett oppfølging, og barnet kan føle seg veldig annerledes og utsatt. I tillegg kan det påvirke elevers utvikling av sosial kompetanse, på grunn av at de ikke får interagert med medelever på vanlig måte. Frykten for gjentakelse av seksuelle krenkelser må ikke resultere i trygghetstiltak som er i strid med opplæringsloven, f.eks å nekte elever skoleplass.

Trygghetstiltak som innebærer økning i bemanningspersonale, må løftes til overordnede ansvarlig etat for å sikre gjennomføring og støtte.

Hør teksten på denne siden som lyd

6.5 Trygghetsplan for skoleRVTS Midt
00:00 / 01:21
bottom of page