top of page
Open Site Navigation

71 items found for ""

 • 6 - Temaspørsmål | RVTS Skoleveileder

  TEMASPØRSMÅL KAPITTEL 6 OM TEMASPØRSMÅLENE Her får du 9 spørsmål som gir deg muligheten til å teste kunnskapen rundt temaet du nettopp har fullført. Spørsmålene vil markere om svaret er feil eller galt, og vil gi en nærmere forklaring på spørsmålet når du har svart. ​ Du trenger ikke å registrere deg, og ingen brukerdata blir lagret. Du kan besvare temaspørsmålene så mange ganger du vil. Start Forrige Neste Innholdsfortegnelse

 • 5. Skadelig seksuell atferd | RVTS Skoleveileder

  5. SKADELIG SEKSUELL ATFERD Skadelig seksuell atferd er skadelig både for barnet som utsettes og barnet som utfører handlingene, og indikerer behov for umiddelbar reaksjon og handling fra voksne. ​ Skadelig seksuell atferd er et paraplybegrep for det vi klassifiserer som en ikke- normativ og ikke- akseptert seksuell atferd. Dette er ofte atferd som er overdreven, hemmelighetsfull, grenseoverskridende, tvangspreget, regredierende eller truende. ​ I dette kapittelet får du innsyn i generell statistikk om skadelig seksuell atferd, ulike årsaker til atferden, samt tips til hvordan ivareta begge parter. Forrige Neste Innholdsfortegnelse SIDER I DETTE KAPITTELET KJENNETEGN PÅ SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGE VIL IKKE GJENTA SKADELIG SEKSUELL ATFERD BÅDE GUTTER OG JENTER KJENNER HVERANDRE FRA FØR ULIKE ÅRSAKER TIL ATFERDEN IVARETA BEGGE PARTER ANMELDE OG ETTERFORSKE SKADELIG SEKSUELL ATFERD PÅ NETT OG MOBIL

 • Temaspørsmal Kapittel 2

  Dersom en 3-åring koser med tissen sin, så vurderer jeg dette som... ​ Kapittel 2 - Spørsmål 1 av 10 Neste Forrige Neste A: Naturlig for alderen B: Ikke naturlig for alderen, og vil derfor gi beskjed til barnet om å slutte med dette C: Naturlig for alderen, og tenker at barnet må få gjøre dette uten noen form for innblanding fra andre uansett situasjon. I situasjoner der dette sjenerer andre, få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball. Det er naturlig for en 3-åring å kose med sin egen tiss, men i situasjoner der dette kan sjenere andre er det viktig å få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball. Barn trenger å bli lært rammer også for en naturlig seksuell aktivitet. Det er naturlig for en 3-åring å kose med sin egen tiss, men i situasjoner der dette kan sjenere andre er det viktig å få med barnet på en annen, mer passende aktivitet som f.eks. å tegne eller kaste ball. Barn trenger å bli lært rammer også for en naturlig seksuell aktivitet. Avgitt svar

 • Temasporsmal

  Hvorfor begår noen barn seksuelle krenkelser? ​ Kapittel 6 - Spørsmål 1 av 9 Neste Forrige Neste A: Når barn utøver skadelig seksuell atferd ligger det alltid en psykisk eller nevrologisk lidelse til grunn for denne atferden. B: Årsakene til at noen barn utøver skadelige seksuelle handlinger kan være mange C: Barn som utøver skadelig seksuell atferd har selv blitt utsatt for seksuelt misbruk Feil svar Riktig svar! Årsakene kan ofte være komplekse og sammensatte Det kan være sårbarheter hos barnet som å være utsatt for traumer, omsorgssvikt eller ha andre vansker. Det kan også være et resultat av påvirkninger fra omgivelsene (f.eks jevnaldrepress, pornografi, rollemodeller, omsorgssituasjon mm.) Feil svar Avgitt svar

 • 6.2 Samråd | RVTS Skoleveileder

  SAMRÅD Barnevernet har koordineringsansvaret i saker som omhandler barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd, og kaller inn til et samrådsmøte. Samrådet holdes i løpet av få dager etter den skadelige atferden har blitt avdekket. Aktuelle etater å kalle inn foruten skolen (kontaktlærer, rådgiver, rektor) kan være PPT, familievernkontoret, barne- og ungdomspsykiatrien, politi, statens barnehus, kommunepsykolog og Bufetat. Foresatte kan delta på siste del av møtet. Formål med samrådsmøtet at alle parter kan fortelle det de vet om det som har skjedd og kan avtale hva man nå skal gjøre videre. Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas Forrige Neste Innholdsfortegnelse Hør teksten på denne siden som lyd 6.2 Samråd RVTS Midt 00:00 / 00:46 Hør teksten fra refleksjonen som lyd 6.2 Samrådets opprinnelse, refleksjon RVTS Midt 00:00 / 01:22 I dette lydopptaket vil du høre Helle Kleive, psykologspesialist ved Ressursenhet V27/Betanien Bergen fortelle om Samrådets opprinnelse. ​ V27 er en klinisk ressursenhet for BUPene i Helse Vest. Den er knyttet til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn. Enheten tilbyr også opplæring og veiledning til fagpersoner, etater og instanser. Les lyden fra refleksjonen som tekst Samråd er en oppfinnelse som E27 har gjort, jeg og en kollega som nå er pensjonist, vi brukte et halvt år på å finne formen på dette her. I 2008 var vi i Sverige, og da sa de «vi tar aldri i en slik sak uten samråd», og der var det en rutine på at alle instanser ble samlet, og de lagde en plan. Dette hadde vi ikke i Norge, her var det bare kaos. Så vi lagde en blanding av det som het godt gammeldags ansvarsgruppemøte hvor alle instansene alltid har møttes, og der har det alltid vært mye jabb. Jeg har mye erfaring med ansvarsgruppemøter, så dette ble en blanding av ansvarsgruppemøter med stram struktur, ikke utflytning og med et klart sluttprodukt. Så vi satte det sammen, og ble inspirert av Sverige, og så lagde vi samråd. Og grunnen til at vi har holdt på det siden er det at det er effektivt, og det funker for andre ting også vil jeg tro, det er jo ikke bare for barn og unge som har forgrepet seg seksuelt, jeg vil jo tro at en slik struktur også ville gå på andre ting. I disse sakene så funker det fordi det lager en veldig klar struktur, og det er matnyttig rett og slett.

 • 2. Normal seksuell atferd | RVTS Skoleveileder

  2. NORMAL SEKSUELL ATFERD Sunn og normal seksuell atferd er atferd som er spontan, nysgjerrig og lystbetont. Den skal være gjensidig og likeverdig med tanke på alder, størrelse, modning og kognitiv fungering. ​ Seksualitet er en del av det å være menneske, og utvikles hele livet fra fødsel til død. Barns seksualitet er preget av nysgjerrighet og utforskning og kan ikke sammenliknes med voksen seksualitet. Barns seksualitet uttrykkes på mange måter; gjennom språk, ved berøring, utforsking av egen eller annens kropp, seksuell aktivitet, lek og samspill. ​ I dette kapittelet får du tips om tiltak som fremmer en sunn, seksuell utvikling, et videoforedrag med Oddfrid Skorpe om temaet "Seksuell glede og mestring" og lydrefleksjoner med psykologspesialist Steinar Hvål om voksne og deres rolle vedrørende barns seksualitet, samt en refleksjon om lærere og elevers seksualitet. Forrige Neste Innholdsfortegnelse SIDER I DETTE KAPITTELET SEKSUELL GLEDE OG MESTRING med videoforedrag av Oddfrid Skorpe Tennfjord SEKSUELL LEK KUNNSKAP OG TRYGGHET KJØNNSBEVISSTHET LEGNING med lydrefleksjon av Steinar Hvål TILTAK SOM FREMMER EN SUNN SEKSUELL UTVIKLING - DEL 1 TILTAK SOM FREMMER EN SUNN SEKSUELL UTVIKLING - DEL 2 TILTAK SOM FREMMER EN SUNN SEKSUELL UTVIKLING - DEL 3 med lydrefleksjon av Steinar Hvål TILTAK SOM FREMMER EN SUNN SEKSUELL UTVIKLING - DEL 4 TEMASPØRSMÅL

 • 5.6 Ivareta begge parter | RVTS Skoleveileder

  IVARETA BEGGE PARTER Det er svært viktig å ta vare på begge parter for å forebygge senere vansker. Den som har begått krenkelsene og den som er utsatt må ikke overlates til seg selv, men ivaretas adskilt fra hverandre av trygge voksne. Skoleansatte (kontaktlærer, helsesykepleier, etc) må frigjøres fra annet arbeid for å ta seg av elevene. Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas Hør teksten på denne siden som lyd 5.6 Ivareta begge parter RVTS Midt 00:00 / 00:25 Forrige Neste Innholdsfortegnelse

 • 5.5 Ulike årsaker til atferden | RVTS Skoleveileder

  ULIKE ÅRSAKER TIL ATFERDEN Det kan være ulike årsaker til at barn utviser en skadelig seksuell atferd. For noen er det en uheldig eksperimentering med seksualitet, for andre kan det være en reaksjon på følelsesmessig, fysisk eller seksuelt misbruk eller omsorgssvikt. Noen gjør det etter å ha sett eller blitt vist mye pornografi eller at voksne har hatt sex foran barna. For andre er det mer impulsive handlinger som ikke er planlagte eller har noen klar årsak. Ofte kan den bekymringsfulle eller skadelige seksuelle atferden være en del av flere utfordringer hos barnet, f.eks. atferdsvansker, psykologiske vansker eller nevrologiske vansker. De seksuelle atferden må derfor sees i denne sammenheng og ikke som noe «eget». Det er imidlertid også en betydelig prosentandel som ikke har andre synlige vansker, og som har kognitive og sosiale evner innen normalspekteret. Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas Hør teksten på denne siden som lyd 5.5 Ulike årsaker til atferden RVTS Midt 00:00 / 00:51 Forrige Neste Innholdsfortegnelse

 • 4.6 Oppsummering | RVTS Skoleveileder

  OPPSUMMERING For å avgjøre om atferden er problematisk eller ikke, må man både skaffe seg informasjon om hendelsen og drøfte med kolleger og ledelse, men viktigst; drøfte med kompetansemiljø. Som en del av vurderingen er Trafikklyset et godt verktøy. Sørg for at skolen gjennom hele denne undersøkelsesfasen, ivaretar alle involverte barn og pårørende. Skap trygghet for å fortelle, rom og muligheter for å være tettere på eleven. Informer eleven om det som skjer. Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas RESSURSER Statens Barnehus Statens barnehus er blant annet et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. https://www.statensbarnehus.no/ REBESSA Rebessa er et regionalt ressursteam innenfor fagområdet barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. https://rebessa.com/ Nettsted: Betanien Sykehus Informasjonsside for ressursenhet V27 Betanien Bergen. https://betaniensykehus.no/avdelinger/betanien-sykehus/enhet-for-psykisk-helse/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk Nettsted: RVTS De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. https://rvts.no/ Nettsted: Snakke med barn Et nettsted som gir deg verktøy og metoder for å snakke med barn i ulik alder og fra ulike livssituasjoner. http://www.snakkemedbarn.no/ Hør teksten på denne siden som lyd 4.6 Oppsummering RVTS Midt 00:00 / 00:41 Forrige Neste Innholdsfortegnelse DRØFT SAKEN MED KOMPETANSEMILJØ! VÆR ALDRI ALENE MED DIN BEKYMRING! KOMPETANSEMILJØ SOM KAN KONTAKTES: Statens barnehus RVTS Rebessa Ressursenhet V27 Betanien Bergen

 • 4.3 Utarbeide trygghetsplan | RVTS Skoleveileder

  UTARBEIDE TRYGGHETSPLAN Hør teksten på denne siden som lyd 4.3 Utarbeide trygghetsplan RVTS Midt 00:00 / 00:30 Forrige Neste Innholdsfortegnelse DRØFT SAKEN MED KOMPETANSEMILJØ! VÆR ALDRI ALENE MED DIN BEKYMRING! KOMPETANSEMILJØ SOM KAN KONTAKTES: Statens barnehus RVTS Rebessa Ressursenhet V27 Betanien Bergen

 • 4.1 Å snakke med barn og unge | RVTS Skoleveileder

  Å SNAKKE MED BARN OG UNGE OM VANSKELIGE TEMA I samtaler med barn som utviser bekymringsfull atferd er det viktig å tørre å stille spørsmål om hvordan barnet har det, og følge opp egen bekymring med flere samtaler. Voksne skal bry seg og vise interesse ved å stille åpne spørsmål, vise trygghet og tåle barnas fortellinger. Slik kan tillit bygges. Barn forteller ofte til en de har spesiell tillit til, og denne tilliten skal man forsøke å opprettholde selv om man må ha hjelp av andre voksne for å hjelpe, og er pålagt å gjøre noe for å stoppe vold og overgrep. Forslag på åpningsspørsmål: «Du sa noe jeg har tenkt på, kan du fortelle meg mer om det?» «Jeg hørte hva du sa, hva handlet det om?» «Jeg har fått vite (si konkret hva det er). Dette vil jeg gjerne hjelpe deg med, men da trenger jeg å vite mer.» Sjekk nettstedet www.snakkemedbarn.no . RESSURSER Nettsted: Snakke med barn Et nettsted som gir deg verktøy og metoder for å snakke med barn i ulik alder og fra ulike livssituasjoner. http://www.snakkemedbarn.no/ Hør teksten på denne siden som lyd 4.1 Å snakke med barn og unge om vanskelige tema RVTS Midt 00:00 / 00:55 Forrige Neste Innholdsfortegnelse

 • 3. Bekymringsfull og problematisk | RVTS Skoleveileder

  3. BEKYMRINGSFULL OG PROBLEMATISK SEKSUELL ATFERD Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd er utenfor det som betegnes som sunt og normalt. Det er atferd med bekymringsfull intensitet og hyppighet, eller atferd som ikke samsvarer med alders- eller utviklingsmessig modenhet. Det kan også være ulikhet i dominans ved at en for eksempel opptrer truende eller tilbyr noe for at den andre skal være med på seksuell lek. ​ I dette kapittelet får du et videoforedrag med Marita Sandvik om bekymringsfull og problematisk seksuell atferd, et videoforedrag med Birgit Hegge om trafikklyset som verktøy, samt et videoforedrag fra Morten Jensås Lundgren om pornografi. SIDER I DETTE KAPITTELET TRAFIKKLYSET KAN HJELPE OSS MED Å SKILLE - DEL 1 med videoforedrag av Marita Sandvik TRAFIKKLYSET KAN HJELPE OSS MED Å SKILLE - DEL 2 med videoforedrag av Birgit Hegge PORNOGRAFI med videoforedrag av Morten Jensås Lundgren PLIKT TIL Å BESKYTTE TIDLIG INNSATS VIKTIG Å FØLGE MED Forrige Neste Innholdsfortegnelse

Søkeresultater

bottom of page